Wskaźnik masy ciała (BMI)

Kalkulator internetowy do obliczania wskaźnika masy ciała (BMI) dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Kalkulator oblicza BMI i układa wyniki odpowiednio do wieku i płci zgodnie z tabelami BMI dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wyświetla wynik graficznie.

Wskaźnik BMI dla dzieci, młodzieży i dorosłych jest podzielony na kategorie zgodnie ze średnimi wartościami określonymi przez WHO. Wprowadzona waga jest podzielona na kategorie w zależności od wieku i płci w przedziałach odchyleń od wartości średniej (mediany). Rozróżnia się trzy zakresy odchyleń: σ, 2σ i 3σ. Do zakresów mają zastosowanie następujące zasady:

Poniżej zakres σ jest oznaczony jako waga prawidłowa. Zakres σ do +2σ to nadwaga, a powyżej +2σ to znaczna nadwaga (otyłość). Podobnie w dolnym zakresie dla niedowagi i znacznej niedowagi.

Waga
kg
Płeć
Wysokość
cm
Wiek
Jednostki

Postęp BMI dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Wykres przedstawia progresję obszarów BMI dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Gwiazdka na wykresie pokazuje rzeczywistą obliczoną wartość BMI.

Wartości w tabeli dla BMI

W tym miejscu wyświetlane są wartości wskaźnika BMI w zakresie wprowadzonych danych i dla odpowiedniej płci.

Obliczanie BMI

Wskaźnik masy ciała (BMI) jest miarą, która określa wagę w stosunku do kwadratu masy ciała. Wskaźnik BMI ma charakter orientacyjny, ponieważ nie uwzględnia ani wzrostu, ani rozkładu masy ciała. Od początku lat 80. ubiegłego wieku wskaźnik BMI jest stosowany także przez Światową Organizację Zdrowia. Obecna klasyfikacja BMI opracowana przez WHO istnieje w zasadzie od 1995 roku.

BMI = m ÷ L2

przy czym m: masa w kg, L: wysokość w m

Przykład obliczania wskaźnika BMI:

Na przykład, jeśli osoba ma 175 cm wzrostu i waży 65 kg, to BMI oblicza się w następujący sposób:

BMI = m ÷ L2 = 65 ÷ 1.752 = 65 ÷ (1.75 ⋅ 1.75) = 65 ÷ 3.0625 = 21.2

Interpretacja obliczonej wartości BMI opiera się na porównaniu jej z tabelarycznymi wartościami średnimi dla danej populacji. Oznacza to, że zakres normalny (zielony na wykresach) odpowiada średniej w populacji w momencie przeprowadzania badania.

Objaśnienie wskaźnika BMI

Wskaźnik masy ciała (BMI) to miara masy ciała danej osoby w stosunku do jej wzrostu. Wskaźnik BMI jest jedynie przybliżoną wartością orientacyjną, ponieważ nie uwzględnia wzrostu osoby ani indywidualnego składu masy ciała, na którą składa się tkanka tłuszczowa i mięśniowa. Wiek i płeć odgrywają ważną rolę w interpretacji wskaźnika BMI. U dzieci i niemowląt wskaźnik BMI może być stosowany jako przybliżona wskazówka dotycząca zdrowego rozwoju dziecka. Wskaźnik BMI oblicza się według tego samego wzoru, co wskaźnik BMI dla dorosłych, ale interpretuje się go w zależności od wieku. Granice odpowiedniego wskaźnika BMI są silnie związane z etapem rozwoju dziecka. Jeśli dziecko przechodzi przez fazę rozwoju wcześniej lub później niż przeciętnie, może wystąpić zbyt wysoki lub zbyt niski wskaźnik BMI w zależności od grupy wiekowej, mimo prawidłowej masy ciała.

Referencje: Wskaźnik masy ciała w Wikipedii Wskaźnik kształtu ciała w Wikipedii (Język angielski) Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization) WHO-Stoły

Indeks: Indeks

Kalkulatory masy ciała: Waga niemowlęcia i dziecka Waga do rozmiaru niemowląt i dzieci Rozmiar ciała niemowląt i dzieci

BMI dla wieku: Wskaźnik masy ciała BMI Kalkulator BMI dziecko Kalkulator BMI Dzieci od 1 do 5 lat

ABSI: ABSI-Indeks kształtu ciała

Broca: Broca-Kalkulator

Ponderal: Ponderal-Kalkulator