Kalkulator BMI dla niemowląt

Kalkulator BMI do obliczania wskaźnika masy ciała (BMI) dla chłopców i dziewcząt

Kalkulator BMI oblicza wskaźnik BMI i szereguje wynik w zależności od wieku i płci zgodnie z tabelami BMI do tygodnia dla niemowląt oraz wyświetla wynik w formie graficznej.

Wskaźnik BMI dla niemowląt i małych dzieci jest podzielony na kategorie zgodnie ze średnimi wartościami określonymi przez WHO. Wprowadzona waga jest podzielona na kategorie w zależności od wieku i płci na zakresy odchyleń od wartości średniej (mediany). Rozróżnia się trzy zakresy odchylenia: σ, 2σ i 3σ. Do zakresów mają zastosowanie następujące zasady:

Poniżej zakres σ jest oznaczony jako waga prawidłowa. Zakres σ do +2σ to nadwaga, a powyżej +2σ to znaczna nadwaga (otyłość). Podobnie w dolnym zakresie dla niedowagi i znacznej niedowagi.

Waga
kg
Płeć
Wysokość
cm
Wiek
Jednostki

Wykres postępu BMI w zależności od wieku

Na diagramie przedstawiono wartość BMI w zależności od wieku dziecka z zaznaczonymi kolorami obszarami klasyfikacji. Na wykresie przedstawiono przebieg wartości granicznych BMI w pierwszym tyg. życia dziecka. Wykres jest tworzony w zależności od płci dla chłopców i dziewczynek.

Wartości w tabeli dla BMI

W tym miejscu wyświetlane są wartości wskaźnika BMI w zakresie wprowadzonych danych i dla odpowiedniej płci.

Obliczanie BMI

Wskaźnik masy ciała (BMI) jest miarą, która określa wagę w stosunku do kwadratu masy ciała. Wskaźnik BMI ma charakter orientacyjny, ponieważ nie uwzględnia ani wzrostu, ani rozkładu masy ciała. Od początku lat 80. ubiegłego wieku wskaźnik BMI jest stosowany także przez Światową Organizację Zdrowia. Obecna klasyfikacja BMI opracowana przez WHO istnieje w zasadzie od 1995 roku.

BMI = m ÷ L2

przy czym m: masa w kg, L: wysokość w m

Przykład dla dziecka w wieku 3 miesięcy

Na przykład, jeśli dziecko ma 60 cm wzrostu w wieku 3 miesięcy i waży 6 kg, wskaźnik BMI oblicza się w następujący sposób:

BMI = m ÷ L2 = 6 ÷ 0.62 = 6 ÷ (0.6 ⋅ 0.6) = 6 ÷ 0.36 = 16.67

Obliczona wartość BMI jest interpretowana poprzez porównanie jej z tabelarycznymi średnimi wartościami w populacji. Oznacza to, że normalny zakres (zielony na wykresach) odpowiada średniej w populacji w czasie badania. Dla chłopca w tym wieku normalny zakres wynosi od 15,5 do 18,4, a dla dziewczynki od 14,9 do 17,9. W tym przykładzie BMI mieści się zatem w normalnym zakresie zarówno dla chłopca, jak i dziewczynki.

Objaśnienie wskaźnika BMI

Wskaźnik masy ciała (BMI) to miara masy ciała danej osoby w stosunku do jej wzrostu. Wskaźnik BMI jest jedynie przybliżoną wartością orientacyjną, ponieważ nie uwzględnia wzrostu osoby ani indywidualnego składu masy ciała, na którą składa się tkanka tłuszczowa i mięśniowa. Wiek i płeć odgrywają ważną rolę w interpretacji wskaźnika BMI. U dzieci i niemowląt wskaźnik BMI może być stosowany jako przybliżona wskazówka dotycząca zdrowego rozwoju dziecka. Wskaźnik BMI oblicza się według tego samego wzoru, co wskaźnik BMI dla dorosłych, ale interpretuje się go w zależności od wieku. Granice odpowiedniego wskaźnika BMI są silnie związane z etapem rozwoju dziecka. Jeśli dziecko przechodzi przez fazę rozwoju wcześniej lub później niż przeciętnie, może wystąpić zbyt wysoki lub zbyt niski wskaźnik BMI w zależności od grupy wiekowej, mimo prawidłowej masy ciała.

Pomiar wielkości ciała

Pomiar wzrostu dzieci

Pomiar wzrostu niemowląt

Referencje: Wskaźnik masy ciała w Wikipedii Wskaźnik kształtu ciała w Wikipedii (Język angielski) Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization) WHO-Stoły

Indeks: Indeks

Kalkulatory masy ciała: Waga niemowlęcia i dziecka Waga do rozmiaru niemowląt i dzieci Rozmiar ciała niemowląt i dzieci

BMI dla wieku: Wskaźnik masy ciała BMI Kalkulator BMI Dzieci od 1 do 5 lat

ABSI: ABSI-Indeks kształtu ciała

Broca: Broca-Kalkulator

Ponderal: Ponderal-Kalkulator